The Masters

   
Sokaku Takeda, Sensei   Morihei Ueshiba, Sensei   Mochizuki Minoru, Sensei

 

Promotion of traditional
Japanese Martial Arts!

:: SHIN GI TAI ::

Login